Před použitím těchto internetových stránek (dále jen Stránky), si prosím pozorně přečtěte tyto podmínky užívání Stránek a nákupní podmínky (dále jen Podmínky), které upravují Váš přístup k těmto Stránkám a jejich používání. Stránky jsou vám k dispozici k použití pouze za podmínky, že s těmito Podmínkami souhlasíte. Pokud nesouhlasíte se všemi těmito Podmínkami, nenavštěvujte tyto internetové Stránky ani je nepoužívejte. Přístupem k těmto internetovým stránkám či jejich používáním vyjadřujete svůj souhlas se všemi právy a povinnostmi uvedenými v těchto Podmínkách a zavazujete se těmito Podmínkami řídit. Jakmile začnete používat Stránky, stáváte se ve smyslu Podmínek zákazníkem (dále jen Zákazník).

1. OBJEDNÁVKA, UZAVŘENÍ SMLOUVY, VLASTNICKÉ PRÁVO KE ZBOŽÍ

I.

Objednávkou (dále jen Objednávka) je návrh na uzavření kupní smlouvy mezi MahoNet s.r.o., IČ: 04658434, se sídlem Holečkova 789/49, Praha 5 - Smíchov, 150 00 (dále jen Společnost) jako prodávajícím a Zákazníkem jako kupujícím (dále jen Smlouva), jejímž předmětem je koupě/prodej zboží vystaveného k prodeji na Stránkách (dále jen Zboží), jejíž nedílnou součástí jsou tyto Podmínky.

II.

Objednávka se na stránkách provádí tak, že zákazník zvolí položku, kterou chce koupit, po stisku tlačitka "Do košíku" překontroluje správnost své volby a stiskne tlačítko "Pokračovat". Po vyplnění dodacích údajů a volbě dopravy potvrdí správnost zadaných údajů stiskem tlačítka"Pokračovat". V souhrnu objednávky překontroluje správnost vložených údajů a stisknutím tlačítka "Dokončit objednávku" závazně odešle objednávku ke zpracování.

III.

Objednávka ze strany Zákazníka se považuje za akceptovanou ze strany Společnosti až poté, co její přijetí Společnost potvrdí zasláním potvrzujícího emailu Zákazníkovi, tímto momentem dochází k uzavření Smlouvy.

IV.

V případě, že Společnost přijme Objednávku, ale není schopna z objektivních důvodů, které jsou mimo její kontrolu, dodat objednané Zboží, pak Zákazník souhlasí s vrácením zaplacené kupní ceny za Zboží (dále jen Cena) v plné výši, pokud již byla uhrazena, a tím se Smlouva od počátku ruší a veškerá práva a nároky Zákazníka ze Smlouvy jsou takto vypořádána.

V.

Vlastnické právo ke Zboží přechází na Zákazníka až úplným zaplacením Ceny.

VI.

Nezaplatí-li Zákazník Cenu ani do 7 dnů má Společnost právo od Smlouvy odstoupit. Odstoupení je možno učinit i prostřednictvím prostředků komunikace na dálku.

2. DODÁNÍ ZBOŽÍ, NEBEZPEČÍ ŠKODY NA ZBOŽÍ

I.

Místem dodání je adresa místa v České republice určená v Objednávce Zákazníka, za předpokladu, že ho Společnost potvrdí v potvrzení Objednávky. (dále jen Místo dodání).

II.

Za splnění dodání Zboží se považuje jeho dodání do Místa dodání, i když nedojde k jeho převzetí.

III.

Veškeré termíny dodání uvedené u Zboží jsou pouze orientační. Dodání Zboží se bude realizovat dle jeho dostupnosti a provozních možností Společnosti, a to v co nejkratším termínu po obdržení Zboží od výrobce, obvykle do 10 dnů od uzavření Smlouvy, ve výjimečných případech může být doba dodání delší.

IV.

Nebezpečí škody na Zboží přechází ze Společnosti na Zákazníka okamžikem předání Zboží k přepravě do Místa Dodání.

V.

Zákazník je povinen si prohlédnout Zboží bezprostředně při jeho převzetí.

VI.

Nepřevezme-li Zákazník Zboží z důvodů ležících na jeho straně v Místě dodání (např. nedojde-li v dohodnutém termínu k převzetí Zboží Zákazníkem nebo Zákazník není schopen uhradit Cenu), nese Zákazník v plné výši náklady spojené s opakovaným dodáním Zboží.

3. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

I.

Společnost má právo (kromě ostatních případů stanovených právními předpisy nebo těmito Podmínkami) od Smlouvy odstoupit, a to i prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, pokud:
• se objednané Zboží již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila Cena od dodavatele Zboží.
• není možné získat autorizaci pro platbu Zákazníka v případě platby platební kartou.

II.

Zákazník může odstoupit od Smlouvy do 14 dní od převzetí Zboží. Rozhodne-li se Zákazník pro odstoupení v této lhůtě, je povinen dodržet níže uvedené podmínky:
• doručit Společnosti dopis (na adresu MahoNet s.r.o., Holečkova 789/49, PSČ 150 00 Praha 5 - Smíchov) nebo email (na jirka@uspechmuze.cz), ve kterém bude uvedeno číslo Objednávky a číslo účtu, na který mají být vráceny peníze, nebo identifikace přijímatele poštovní poukázky a v němž bude projevena vůle od Smlouvy odstoupit; a
• vrátit Zboží v původním obalu, nejevící známky používání, nepoškozené, kompletní a s originálním dokladem o koupi na adresu na adresu MahoNet s.r.o., Holečkova 789/49, PSČ 150 00 Praha 5 - Smíchov
Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení Zboží budou peníze za Zboží zaslány složenkou nebo převodem na účet sdělený Zákazníkem, a to nejpozději do 30 dnů ode dne přijetí vraceného Zboží Společnosti.
V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek, v jejichž důsledku nedojde k prokazatelnému doručení odstoupení od Smlouvy v uvedené lhůtě (např. pouhé zaslání vráceného Zboží bez projevu vůle o odstoupení od Smlouvy), není možné považovat odstoupení od Smlouvy za platné a Zboží bude vráceno na náklady Zákazníka zpět.

III.

Zákazník nemůže odstoupit od Smluv:
• na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
• na dodávku Zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Společnosti, a
• na dodávku Zboží upraveného podle přání Zákazníka nebo pro jeho osobu, jakož i Zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.

4. ODPOVĚDNOST ZA VADY A SHODA SE SMLOUVOU

I.

V případě, že Zboží při převzetí Zákazníkem není ve shodě s Smlouvou, tedy, že není zejména bez vad, má Zákazník právo na to, aby Společnost bezplatně a bez zbytečného odkladu Zboží uvedla do stavu odpovídajícího Smlouvě, a to podle požadavku Zákazníka buď výměnou Zboží, nebo jeho opravou; není-li takový postup možný, může Zákazník požadovat přiměřenou slevu z Ceny nebo od Smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud Zákazník před převzetím Zboží o rozporu se Smlouvou věděl nebo rozpor se Smlouvou sám způsobil. Rozpor se Smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí Zboží, se považuje za rozpor existující již při jeho převzetí, pokud to neodporuje povaze Zboží nebo pokud se neprokáže opak.

II.

Délka záruční doby je závislá na druhu Zboží a řídí se příslušnými právními předpisy, může však být prohlášením Společnosti v záručním listě stanovena delší. V případě prodloužené (smluvní) záruční doby Společnost v záručním listě určí podmínky a rozsah prodloužené záruční doby. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení Zboží (nebo jeho dílů) způsobené jeho obvyklým užíváním. Kratší životnost Zboží vzhledem k uvedenému opotřebení Zboží, způsobeném jeho obvyklým užíváním nelze tedy považovat za vadu, k čemuž bude přihlédnuto při případné reklamaci.

III.

Zákazník má při uplatnění nároků z odpovědnosti za vady Zboží:
• jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, má právo na výměnu vadného Zboží nebo vadné součásti, a

není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní Ceny nebo právo odstoupit od
Smlouvy;
• jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání Zboží, právo na výměnu vadného Zboží nebo
právo od Smlouvy odstoupit;
• jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání
Zboží, právo na výměnu vadného Zboží nebo právo odstoupit od Smlouvy;
• jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní
Ceny nebo právo odstoupit od Smlouvy.

5. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

I.

Společnost v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen Zákon o ochraně osobních údajů) shromažďuje a zpracovává osobní údaje a citlivé údaje (ve smyslu Zákona o ochraně osobních údajů) poskytnuté jí Zákazníky pečlivě tak, aby nedošlo k jejich zneužití.

II.

Souhlasem s těmito Podmínkami udělujete Společnosti jakožto správci a zpracovateli ve smyslu Zákona o ochraně osobních údajů svůj výslovný a explicitní souhlas ke shromažďování osobních a citlivých údajů poskytnutých při Objednávce a při uzavření Smlouvy Zákazníkem Společnosti, a to za účelem:
• zpracování objednávky, doručování, korespondence a administrace na základě Objednávky a/nebo na základě Smlouvy;
• splnění požadavků a/nebo Objednávky Zákazníka a/nebo Smlouvy;
• naplnění marketingových aktivit Společnosti;
• analýzy;
• statistickým;
• průzkumu; a
• vylepšení kvality služeb a Zboží.

III.

Zákazník akceptací těchto Podmínek explicitně souhlasí s tím, že jej Společnost může kontaktovat z marketingových důvodů e-mailem, poštou, popřípadě i telefonicky. Zákazník má právo kdykoliv svůj souhlas ohledně marketingové komunikace odvolat, a to písemným oznámením Společnosti.

IV.

Zákazník bere na vědomí, že Stránky jsou monitorovány a mohou zachytit informace o návštěvě Zákazníka. Tyto informace pomáhají Společnosti zlepšit kvalitu poskytovaných služeb.

6. PRAVIDLA PRO UŽÍVÁNÍ STRÁNEK

I.

Přístup ke Stránkám je povolen jen v souladu s těmito Podmínkami.

II.

Veškeré zveřejněné informace na Stránkách, např. popisy, specifikace, fotografie Zboží jsou pouze orientační. Společnost si vyhrazuje právo provést drobné úpravy v popisu Zboží bez nutnosti oznámit tuto skutečnost Zákazníkovi.

III.

Osobní údaje poskytnuté Zákazníkem při Objednávce a uzavření Kupní smlouvy musí být pravdivé, přesné, aktuální a úplné.

IV.

Zákazník je povinen Společnost neprodleně informovat o změně všech osobních údajů.

V.

Zákazník se nesmí vydávat za jinou fyzickou či právnickou osobu, nebo používat falešné jméno či název, které není oprávněn používat.
Poruší-li Zákazník jakoukoli svoji povinnost stanovenou těmito Podmínkami, je Společnost oprávněna od Smlouvy kdykoli odstoupit. Odstoupení je možno učinit i prostřednictvím prostředků komunikace na dálku.